عصیان لکستانی سه شنبه 25 آذر 1393 06:00 ب.ظ نظرات ()
خاندان هرمزان(لکستانی ) تنها کسانی بودندهمراه امپراطور (هخامنشی)(اشکانی)(سلوکیه)(ساسانی) تاج برسر داشتند

هرمیزان آخرین شاه از دودمانی بود که سال ها قبل از دیاکو شاهکی مستقل داشتند بنابر گفته های هرودت ابتدا مرکز این شاهنشاهی شهر اکودو (کوهدشت)بوده بنابه دلایلی به الشتر انتقال یافت حتی بنا بر اسناد تاریخی اسکند مقدونی نتوانست وارد این سرزمین شودچرا که این دودمان شاهی تا اواخرساسانی واموی (اسلام)به حکومت خود ادامه داده است این خاندان آنچنان نیرومد بوده اند که حتی در زمان داریوش اول نیز شاهنش تاج شاهی بر سر داشته اند بر اسا گفته های گزنفون حتی از هخامنشیان باج میگرفته اند شهر های رونقمندش گویای دانست فنون تجارت است ازجمله این شهرا به شاهک اکودو در کوهدشت وورئوپشتو در غرب کوهدشت مهرگان کدک درسیمره وماسبذان در سیمره گویای این نکته است که این شهرها خود در زمان خود ابر شهر بوده اند وجعمیت مهمی داشته اند چرا که خاندان های لک در اساطیر آریایی مقدس بودند همچون واتیکان برای مسیحی ها لکستان برای تمامی امپراطوران ایرانی مقدس بوده تا جایی که به گفته هرودت حتی هخامنشیان نیز باج گذارشان بودند با اینکه بزرگترین امپراطوری جهان بودند اما میبینیم که شاهان لک  حکومت مستقلی در دل هخامنشی داشتند