لک ها مقدس ترین مردمان نزد هخامنشی ها وتمامی امپراطوران ایرانی

کافیست کمی در تاریخ بزرگ وپر معنای ایران نگاهی دیگر وبا منظری نو بنگریم
خواهید دید که امپراطوری هخامنشی بزرگترین ومقتدرترین امپراطوری بوده که ایران وجهان به خود دیده وقتی به داخل این امپراطوری مینگریم میبینیم مردمان لک در قلب این امپراطوری دارای شاهکی مقدس هستند بدون هیچ گونه مزاحمتی از سوی امپراطوران هخامنشی سلوکی اشکانی ساسانی و حتی ماد به حیات خود ادامه داده است دلایلی برای آن بیان کرده اند که محکم ترین دلیل این است که مردم لک نزد تمام امپراطوران آریایی مقدس ترین مردمانند که زادگاه آریا یا آرینه ها هستند وگویی مردمانش را میپرستیدند تا جایی که حتی سلوکیان که برادران آریایی اروپا نشین هخامنشیان بودند این مردمان نجیب را درحد پرستش میستایند در گزاره های تاریخی که نقل شده از مورخان در هر دوره چون استرابن وهرودت گویای مطلبی است که مو را بر بدن هر ایرانی راست میکند این درحالی است که با کشف اهرام چین و500مومیایی به طرز شگفت انگیزی مسئله مقدسی این مردمان را بیشتر نشان میدهد در سرزمین لک ها مکانی هست بانام مهرگانکدک که شهر خدایان خورشید بوده گویا در مکانی که اهرام چین هستند افسانه ای ورد زبانهاست که می گوید این اهرام توسط مردم شهر خدایان خورشید ساخته شده است وبا کشف مومیایی ها واینکه ایرانی هستند جای هیچ شبه ای نمی ماند که دلیل تقدس وپرستش مرم لک توسط امپراطوران بزرگ چیزی جز این نبوده که این مردمان زادگاه تمامی نژادهای آریایی وتمامی تمدن های بشر بوده وهست