عصیان لکستانی چهارشنبه 3 دی 1393 10:22 ب.ظ نظرات ()


فر وتمدن اکودو لکستان

مردمان ناحیه لكستان امروزی ایران در نیمه نخست هزاره اول پ م پادشاهی كما بیش مستحكمی به نام ال پی تاسیس كردند كه شاهك نشینهای متعددی آنرا تشكیل میداد.این پادشاهی در زاگرس به نام الی مایی تا دوره ساسانیان تداوم داشت.متنهای آشوری دو شهر این پادشاهی به نام مرئوبیشتو و اكودو را ثبت كرده اند كه اولی در خرم آباد و دومی در كوهدشت هستند.سرخدم شرقی نیایشگاه شهر اكودو و سرخدم لكی بناهای كنار نیایشگاه است

كوه چنگری در ارتفاعات شمالی شهر كوهدشت و در دامنه شمالی آن منطقه باستانی سرخدم لكی قرار دارد. این منطقه به صورت طبیعی تراس بندی شده است و با دخالت آدم به صورت پلكان بزرگی در آمده است كه در بین صخره ها محصور است. ابتدای دوره تاریخی این منطقه به عصر آهن جدید میرسد. در كنار این محوطه سرخدم شرقی قرار دارد كه نیایشگاهی از نیمه دوم عصر آهن است. بناهای سرخدم لكی نیایشگاه نبوده و بناهای متعدد گوناگونی در آن دیده میشود

در سرخدم لكی آثار معماری ، سفال،فلز سنگ و غیره كشف شده است كه به عصر آهن جدید تعلق دارد. وجود سفالینه های دوران اسلامی در این محل نشانگر آبادانی آن در این دوره میدهد. در سرخدم لكی اثار معماری سقف دار پیدا نشده است و احتمالا این محل اقامتگاه كوچ نشینان بوده است. معماری این محل را میتوان با معماری تپه باباجان و تپه گیان مقایسه نمود.سفال نخودی رنگ گونه الب سفالهای این منطقه است.تزیینات سفالها ساده هستند. مهر سنگی مكشوفه از این ناحیه قابل قیاس با مهرهای ایلامی است و تصویر فردی نیایشگر و حیوانی بالدار شبیه عقرب بالدار است

lakistan people of Iran today in the first half of the first millennium BC kingdom called El follow strong more or less established that it consisted of several Traffickers send Shahak. Zagros kingdom called're from Sassanian period continued. Texts Assyrian cities of the kingdom Mryvbyshtv and Akvdv have to register first and second in the Koohdasht are Khorramabad. Srkhdm east side of the building the Tabernacle Tabernacle City Akvdv and Laki is Srkhdm
Mount Coot Koohdasht city in the northern highlands and the northern region Srkhdm Laki is ancient. This historic area dates to the beginning of a new Iron Age. This area is located along the eastern Srkhdm second half of the Temple of the Iron Age. Laki Srkhdm various buildings and several buildings where the Tabernacle was not seen
Srkhdm Laki in architecture, pottery, metal, stone, etc., have been found to belong to the new Iron Age. Islamic period pottery found at the site indicate that in the course of its development. Laki Srkhdm architecture has been found in the roof and possibly the place of residence of nomads. The architecture of this place can be compared with the architecture Gyan hill hills and daddy. Earthenware pottery buff color of the trap region. Decorations are simple objects. Stone seals discovered from this region is comparable with the Elamite seals and individual image worshiper and winged animals like scorpions, winged