عصیان لکستانی چهارشنبه 10 دی 1393 08:13 ب.ظ نظرات ()


بازماندگان قوم ماد چه قومی است=در پاسخ به کتیبه آتران که همه 7 قوم متحد ماد را ماد تلقی کرده

در کتاب بالا نشان داده شده که کوردها با مادها (لک ها )متحدشده وامپراطوری ماد شکل گرفته همیشه ما به اشتباه تمامی اتحادیه امپراطوری ماد را ماد مینامیم بدونه اینکه مطلبی را خوانده باشیم رگ غیرتمان را باد کرده وسخنی واهی میرانیم در متون تاریخ 7قوم متحد شدند ویک امپراطوری راپایه گذاری کردند اما اینکه این 7قوم توسط یک قوم متحد شدند بر هیچ کس پنهان نیست ما میدانیم که دیاکو که لقب بزرگ این قوم بود (دیاکو =دی کوو یعنی شهربان کسی که شهر بنا کرد دی یعنی شهر یا خانه کوو یعنی اجتماع در زبان لکی ماد )که در دشت نیسا یا نیشا همین دشت زردلان واقع در لکستان متولد شد سرزمینش مهد معادن بزرگ بود که آشوریان آنجا را معادین یا مادیان نام نهادند با پاگیری حکومت او اقوامی چون کوردونی ها هیتی ها لولوبی ها کاسیت ها زبانشان لکی یا همان مادی شد همان طور که مورخان گفته اند به دلیل نوشتاری زبان لکی یا همان زبان آل دیاکو باعث شد زبان کوردی وهیتی ر به نابودی کشیده شود تا جایی که زبان لکی زبان همه اقوام غرب وجنوب غربی ایران تا شرق گشت که مورخین آن را حرکتی بنیادی در خلق امپراطوری هخامنشی دانسته اند چرا که با یکی شدن زبان اتحاد آسان تر شد حال اینکه لقب وارثان ماد فقط لایق آل دیاکو است که به زبان لکی ودر لکستان به دنیا آمده اند هست