عصیان لکستانی دوشنبه 15 تیر 1394 04:05 ب.ظ نظرات ()

واژگان لکی 

ویریا: آگاه
وینه: مانند
سیفا: در فکر 
واتوره: با خود حرف زدن
لومه: نصیحت
ژیر: آرام بی آزار
دلنیا: مطمئن امیدوار
نارک: گونه . گونه زیر چشم
گزر: هویج
موئیژ: کشمش
قرتیای: یعنی باختن توی بازی و..
په له وه ر : پرنده
تیتالی (titali): شوخی کردن
وژاشارکی: قایم موشک بازی
اراگیردی: دربدر-بی خانمان
تمارزو: آرزو به دل-در کف چیزی بودن
واگیژَه: گردباد
شاوار: شب ها
هومالی: نوعی دشمنی یا لج بازی 
قاژه تینی: خشک شدن گلو
نیاته: نایاب
ویردار: حمایت
هلگ: تلاش
گژک: دکمه
له خه رو: روده
به تورک: آهسته آمدن
تورنک: قهرو
هور: آفتاب
کاو: آبی
کچک: سنگ
موله: کوتوله
زاوارون <zaawaroon> : باردار - زن باردار
آژاشكی: خمیازه
ژاژ: کیف دستی
ره گه: لج
تینی: گلو – تشنه
چرو(چوکل): شاخه کوچک 
سویل: ناودون
هره تاو <hora taow> : جای آفتابگیر
نسار: جایی که آفتاب نمیگیرد
ساجتاوه: ساجی که زیر آن آتش جهت پخت نان باشد
ورتاوه: محل پخت نان- مطبخ
مینگه(mi ing ah) : محل خانه- جای خانه
بییزه: ویار
تامارزوو: مشتاق و تشنه ی دیدار چیزی
داوویچه: مورمور شدن بدن