عصیان لکستانی دوشنبه 15 تیر 1394 04:40 ب.ظ نظرات ()

گوشه ای از واژگان زبان لکی

هی وا=فرار کرد
بی وا=فرار کن
تمارزو=حریص
شاله رو=غارت
نیومه=نامه
وه ته وری=اجبار
پیته لوس=سوخته
مرک=آرنج
بئل=برآمدگی
تومیا=فرو رفتگی
شیویا=بهم ریخته
ته وه=دست پاچگی
لولیا=بهم ریختن اوضاع
چاویته=تورا چه شده
دیت=دید
دیت=دیدی
دیته=دیده ای
دیون=دیدند
دییونه=دیده اند 
دیتونه=دیده اید
گرت=گرفت
گرتون=گرفتند
گرتتونه=گرفته اید
گرتت=گرفتی
گرتئونه=گرفته اند
کمتار=کفتار
لوویینه=آسیاب
کاکیله=دندان
ویژنگ=الک
میرهات=میراث
سیات=مکان-جای نشستن
هوشک=پر
په ر=کنار
تیسک=مو
گیسیا=روشن شده-گیتی
گیس ده=روشن کن
کئلک=انگشت
اوئیر=بوی خوش
وئلگ(ورگاله)=کلیه
ورگ=دل