عصیان لکستانی سه شنبه 16 تیر 1394 01:42 ب.ظ نظرات ()
مجموعه رباعیات باباطاهرکه به زبان لکی بوده است وبه بحرهزج مسدس مقصور سروده شده است وبه قول شمس قیس رازی فهلویات (پهلوی) نامیده میشود از زبان انسان کاملی بیان میشود که بگفته ی خود بابا پس از هر هزارسال یکی ظهور میکند.

مئ ان بحرم که درظرف  آمده  استه م

چونقطه برسرحرف آمد ه  استه م

به هرالفی الف قدی بر آید

الف قدم که در الف آمده استه م

اوغائب ازماسوی الله وحاضردرجوار حضرت حق است،عارفی که گذرگاه وی براوج فلک است ومی خواهد پوست از تن برکند تا بکلی از ماده رها شودوروح پاک گردد:

دلا رئ توؤ پئ ر  خار ئو خسک بی

گذرگاه توؤ ئر ئوج فلک بی

گرئژ دستت برآیو پوست از تن

بیفکن تاگه بارت  کمترک بی

این دوبیتی ها نه تنها مبین مفاهیم عرفانی ومفسراندیشه ی وحدت وجودی باباست بلکه به لحاظ شاعری با والاترین شاعران ایران گویی پهلو میزند ودرعین سادگی وروانی وزیبایی بیان واصالت کلام ،نمونه های فراوانی از صناعات بدیعی درآنها یافته میشود.

دلم میلئ گول باخئ تؤ دئرئ

درون سینه ام داخئ تؤ دیرئ

بئ چم آلاله زاران لاله چینئم

دینئم آلاله هم داخئ تؤ دئرئ

 

به نظرمیرسد دیوان باوه طار نیاز به اصلاحی دارد اساسی چرا که اصل دیوان به لکی بوده است اما امثال دستگردی وارونه اش کرده اند به فارسی