تبلیغات
نشریه استان لکستان - 13 نکته ی طلایی برای یادگیری شیوه ی نوشتن زبان لکی
 
نشریه استان لکستان
استان لکستان
درباره وبلاگ


اقوام لک زبان
معرفی قوم لر به عنوان بزرگترین قوم لک زبان
قوم لر یکی از اقوام لک زبانی است که در زاگرس زندگی میکنند
که از قواعد ودستور زبان لکی استفاده میکنند
در کتاب جامعه شناسی کنگره آمریکا لر بزرگترین قوم لک زبان معرفی شده که به دو گویش بهداروندی(بختیاری)و اندیمشکی تکلم میکنند زبان لکی دارای گویش های متفاوتی است که هم مانند هر زبان دیگری دارای گویش های متفاوتی است در زبان آلمانی گویش هانفری ومونیخی که از دستور زبان و قواعد زبان المانی استفاده میکنند اما هیچ گاه گویش هم را متوجه نمی شوند این از ساختار های زبانی است که با داشتن قواعد ودستور زبان یکسان گویش ها متفاوت باشند دلیل آن لهجه و واژگان هر گویش است زبان لکی دارای١٢گویش در سراسر جهان است که از ساختار ودستور زبان لکی استفاده میکنند زبان لکی از زبان های در جهخان است که دارای کد استاندارد زبانی از سوی نهاد زبان شناسی سازمان ملل است از تقسیمات زبانی این است که براساس دستور زبان وقواعد وگرامری حدود یک زبان مشخص میگردد

مدیر وبلاگ : عصیان لکستانی
مطالب اخیر
نویسندگان

13 نکته ی طلایی برای یادگیری شیوه ی نوشتن زبان لکی

13 نکته ی طلایی برای یادگیری شیوه ی نوشتن زبان لکی( ایلامی (فیلی ) ، کلهری ، هفت گلانی وگروسی و گورانی )

1- حروف الفبای لکی عبارت اند از :
ء – ا - ب – پ – ت – ج – چ- ح – خ- د- ر- ڕ( ڕ بزرگ که به شکل مشدد تلفظ می شود) – ز – ژ – س – ش- ع- غ – ف – ق – ڤ ( با قرار گرفتن دندان های بالایی بر روی لب پایین تلفظ می شود و صدای V انگلیسی می دهد ) – ک – گ- ل – ڵ ( ڵ بزرگ که تلفظ ل در کلمه ی الله به همین شکل است ؛ یعنی نوک زبان پشت دندان های بالا قرار می گیرد ) – م – ن – و ( معادل W در زبان انگلیسی و هم چنین ضمه (O) ؛ به این ترتیب این حرف به جای دو صدا به کار می رود ) – ه / ـه ( فتحه ) – وو ( مصوت بلند که در کلماتی مانند« رووژ» به معنی روز ،و نیز کلمه ی « جادوو» به کار می رود ) – ۊ که بین صدای مصوت بلند او ( U) و ای (I) تلفظ می شود ؛ مانند « خۊن » به معنی خون و « رۊن » به معنی روغن – هـ - ی ( این حرف هم صدای Y را می دهد هم صدای I ؛ یعنی حرفی که به جای دو صدا کاربرد دارد ) - ێ ( این حرف را یای مجهول می گویند که در کلماتی مانند : شێر = شیر درنده ، دێر= دیر ، ئێران = ایران و مانند آن به کار می رود ) .
توجه : در نوشتن کردی سورانی حرف ۆ هم به کار می رود که کشیده تر و بازتر از ضمه ی معمولی است و در زبان لکی کاربردی ندارد .
۲- حرکات ، مانند فتحه و ضمه به حروف تبدیل می شوند یعنی به جای ضمه ( ـــــُـــ ) حرف « و » و به جای فتحه ( ــَـ) حرف « ه / ـــه » به کار می رود . مثال برای ضمه : ئوتاق ( اتاق) ، ئورده ک ( اُردک ) ، و ... . مثال برای فتحه : عه لی ( علی ) ، مه ل ( پرنده ، حشره ) ، به راده ر ( برادر ) ، و ... .
3- در رسم الخط لکی حرفی برای حرکت کسره نیست . راه تشخیص کسره آن است که اگر حرکت فتحه (ه /ـه ) و ضمه (و) نباشد به احتمال قوی کسره است . ضمنا هر جا که لازم باشد می توان از حرکت کسره هم استفاده کرد .
4- قبل از نوشتن صداهای بلند « ا – ای (ی) ، او (و ) » و نیز صداهای فتحه و کسره و ضمه ، به جای همزه ای که به شکل الف در کلمات فارسی در اول کلمه می آید ، از همزه به شکل «ء » استفاده می شود . مثال : ئازاد ( آزاد ) ، ئیلام ( ایلام ) ، ئووره ( آن جا ) ، ئورده ک ( اُردک ) ، ئڕا /ئه ڕا (چرا ) ، ئه وه ( آن ) و ... . 
5- به جای سه حرف « ذ – ظ – ض » فقط حرف «ز» نوشته می شود . مثال : زاهر (ظاهر) ، نه زه ر (نظر ) ، له زیز ( لذیذ ) .
6- به جای دو حرف « ص – ث » حرف « س» نوشته می شود . مثال : سووره ت (صورت ) ، سروه ت (ثروت ) ، سه حرا (صحرا ) .
7- به جای «ط» حرف « ت » نوشته می شود . مثال : تاهر (طاهر ) .
8- در زبان لکی دو نوع حرف « ل » داریم ؛ یک : ل متعارف که در کلماتی مانند « که ل » به معنی شکاف و « مه ل» به معنی حشره و پرنده به کار می رود و دو : ڵ بزرگ یا لکی که در کلماتی مانند « که ڵ» به معنی بز کوهی و « کوڵ » به معنی کوتاه به کار می رود .
9- در زبان لکی دو نوع « ر» داریم ؛ یک : ر متعارف و عادی که در کلماتی مانند « ده ر » به معنی در به کار می رود و دو : ڕ لکی که به صورت سایشی و مشدد به کار می رود و با علامتی در زیر آن مشخص می شود . مثال : که ڕ ( کر و ناشنوا ) ، پڕ ( پر ) ، زڕه ( صدای زنگ ) .
10- در لکی ایلامی صدای بلند او ( و ) را به صورت « وو » می نویسیم ؛ مثلا : نور به شکل نوور نوشته می شود .
11- در لکی حرف یای مجهول کاربرد دارد که با علامتی بر روی «ی » به شکل «ێ» مشخص می شود و در کلماتی مانند : ئێواره ( عصر ) ، ئێران ( ایران ) و مانند آن به کار می رود .
12- واو عطف بین کلمات به شکل یک واو تنها نوشته می شود . مثال : من و عه لی و رزا و یه حیا ( من و علی و رضا ویحیی ) .
13- به جای علامت تشدید ، دوبار حرف تکرار می شود : مثال : هممه ت ( همت ) ، نه ججار ( نجار) .

-ِِِ-ِ = ێ : شێر(شیر) ، نێر(نر) ،دێ(دیر)ر، گێڕ(کج شده )،

ژێر(زیر)،نێ(نی) ،اێسه

(اکنون) ،بێتر(بهتر) (دو کسره یا ی رقیق)

شێرنێر کردگار= عه لی (ع)

ڕ: ئه ڕ‌آ(برای چه) ،به نبڕ(چاقو) ،ڕێوآر(رهگذر) ،

سوڕ(لیز) (نوک زبان تا وسط تاق لثه عقب می آید و لرزش پیدا می کند)

--َ = ه ـه ،ئه : له ک ، ێه ک (1) ، ده ر(در)،

سه ر(بالا)، له ڕ(لاغر) ،ئه سپ (اسب)،ئه سێر(اشک)

--ُ = و : لور، دوڕ(بلند)،دوێنه (دیروز) ،اوما (آمد)،بوهو(بخوان) ،به رو(بران)

ڵ: ،ڵێڵ (ابتدای شب) ،براڵ (کناره ی زبان به لثه سمت راست می چسبد)

او= وو : بوور(حنایی) ، لوور، گووره مێ (جوراب) ،

گوور،سوور(شادی)،دووش(دیروز)،بئڕوو(خالی یا پرکن) ،آوو(آب)

که له ڵ کوورو دا

= VF ڤ : هه ڤده (17) ،ڤارک (جوجه)،ڤیر(یاد) (بین ف و واو )

= OEۆی :خۆین ، خۆیه ، شۆی ،دۆیر

V,W= ۆ: ۆارو (باران)، ۆا(باد) ، ۆاڤه رووه (باران تند)

=ING نگْ :مو نگْ (ماه) ،ده نگْ (صدا)

wo=وْیا و" : ‌آوْ (‌‌آب)،داوْات (عروسی)

–ِ = ئ :زمئسو(زمستان) ،مئ (من) ئسپی (سفید)

نکته:در جاهایی که باید روی –ِ تاکید گردد آورده می شود.

=AO ؤ: اؤسار ،له ؤ (لب)، سؤ زه (سبزه)

حالا که به این 13 نکته ی طلایی دست یافتید ، امید است بتوانید متن زیر یا متن هایی مشابه را بخوانید و به این شیوه بنویسید .
ئرا ظولمئ داعش

هێ روو ئه ژ ئێ بئرئ شئطونه

هئ روو ئه ژ ئێ ره نگئ سیئونه

هئ روو ئه ژ ئێ کارئلێ پئرخوؤێنونه

هی روو ئژ نذانئ ستن ئؤ سرتێ شیائو نادؤنونه

هئ روو ئه ژ داعش

ئه لونه گئ سه رئم خئ را مئیه م وه دؤرئو وه رمؤ

که تئ مؤ ێائ جه نگئ نهاوه ن ئو ابوسفیان ئو معاویه ئه سگه ، گئ گووشواره ل ئو ئه ژ گووشئ

دئ تیه ل ئو نؤ ماوئرد.

که تئ مؤ ێائ جه نگئ که ربئلا ئو یزیدئو بن مرجانه ئه سگه ، گئ گووشواره ل ئو ئه ژ گووشئ

دئ تیه ل ئو نؤ ماوئرد.

ئاوئنیشه وه نو خودا!وه نوم پئ خمبر وه نومئ ئسلام

ئیمرووژ ئێ گه شتئ له لئ هوویچ نه زانه ئه ژ خاو بینه سه خه وه ر ،وه پیلئ بئ رئ عئ رؤ پاپه تی ،ئ ئێ دؤنیا هه ر پیله که تئ نه سئ گێئونئ بئ رئ بئ گؤنا ئو فه قیر،

وه نومئ دین ێو ئسلام که تئ نه سئ گیئؤنئ مردمه ل بئ گونا شیعه وسنی وکرد ئو ایزدی ومسیحی

سه ر ئله مه نن ئه ر بانئ سه ر ئل بئ رێا،گوشه له مه نن ئه ر بئ لئ نگ گووشه ل دئ رێا،چیه مه له مه نئ ن ئه ر رؤێی چێه مه ل که نێا

دئتؤ ئو کؤر ئه ل،ژن ئو پێائه ل ،پیرئؤ جووانه ل که تئ نه سئ ژئر شئ مشێرئ نه ذانئ ستئن

یا خودا وئژ ئت بئ ره س وه داد مؤ

ێا پئ خه مبه ر وئژئت بئ ره س وه دادمؤ
نوع مطلب : زبان وادبیات لکی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 18 تیر 1394 09:31 ب.ظ

وبلاگ خود را به دیگران معرفی کنید

http://linkz.ir
چهارشنبه 17 تیر 1394 04:10 ب.ظ
www.upfa.org

آپ فــا بهترین آپلودسنتر برای آپلود عکس های وبلاگ شما

* سرعت بسیار بالا در آپلود عکس ها
* سرعت بسیار بالا در بارگذاری عکس های وبلاگ شما
* قابلیت آپلود به دو روش ساده و آپلود از لینک سایت های دیگر
* رابط کاربری بهینه و گرافیکی با کاربرد آسان و سریع
* عضویت رایگان و تضمین نگهداری فایل ها به مدت نامحدود
* ...
آپ فــا ، مکانی مطمئن برای فایل ها

www.upfa.org----------------------------------------------------------
این پیام به صورت اتوماتیک توسط سیستم ارسال نظر و دیدگاه سایت www.iAlexa.ir ارسال شده است.
سه شنبه 16 تیر 1394 05:01 ب.ظ

ناشنوا باش وقتی همه از محال بودن آرزوهایت سخن می گویند

سلام
پیش من هم بیاین خوشحال میشم
عصیان لکستانیخوشحال میشم به وبلاگتون سر بزنم
سه شنبه 16 تیر 1394 05:01 ب.ظ
◆☜حـالا مـَنــــــــــــــــو
◆☜یـِه ④دیـواری
◆☜ولــــــــی تــــــــــــــــو
◆☜تــــو بـَغـَـلــِـــــــــش
◆☜تا ④بیــــــداری✘✘✘
【هـــــــــــــــــــــــه】
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


پیوندهای روزانه
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :