تبلیغات
نشریه استان لکستان - آرایه های ادبی زبان لکی(2)
 
نشریه استان لکستان
استان لکستان
درباره وبلاگ


اقوام لک زبان
معرفی قوم لر به عنوان بزرگترین قوم لک زبان
قوم لر یکی از اقوام لک زبانی است که در زاگرس زندگی میکنند
که از قواعد ودستور زبان لکی استفاده میکنند
در کتاب جامعه شناسی کنگره آمریکا لر بزرگترین قوم لک زبان معرفی شده که به دو گویش بهداروندی(بختیاری)و اندیمشکی تکلم میکنند زبان لکی دارای گویش های متفاوتی است که هم مانند هر زبان دیگری دارای گویش های متفاوتی است در زبان آلمانی گویش هانفری ومونیخی که از دستور زبان و قواعد زبان المانی استفاده میکنند اما هیچ گاه گویش هم را متوجه نمی شوند این از ساختار های زبانی است که با داشتن قواعد ودستور زبان یکسان گویش ها متفاوت باشند دلیل آن لهجه و واژگان هر گویش است زبان لکی دارای١٢گویش در سراسر جهان است که از ساختار ودستور زبان لکی استفاده میکنند زبان لکی از زبان های در جهخان است که دارای کد استاندارد زبانی از سوی نهاد زبان شناسی سازمان ملل است از تقسیمات زبانی این است که براساس دستور زبان وقواعد وگرامری حدود یک زبان مشخص میگردد

مدیر وبلاگ : عصیان لکستانی
مطالب اخیر
نویسندگان
شنبه 20 تیر 1394 :: نویسنده : عصیان لکستانی

آرایه های ادبی زبان لکی(2)

در آریه های ادبی 1 به بحث پرداختیم اکنون با ارایه های ادبی لکی 2 به ادامه بحث می پردازیم

تضمین

آن است که شاعر یا نویسنده در میان کلام ( شعر یا نثر ) خود آیه ، حدیث ، مصراع یا بیتی را از شاعر دیگر عیناً بیاورد .

نکته : اگر بیت یا مصراعی از شاعر دیگر به عنوان تضمین بیاورد معمولاً نام آن شاعر به گونه ای ذکر می شود .

نکته : معمولاً عبارت تضمین شده داخل گیومه قرار می گیرد .

هدف از تضمین :

۱- اعتبار بخشیدن به سخن

۲- خلاصه کردن مفاهیم گسترده و طولانی

۳- ضمانت برای اثبات ادعا

مثال :

سالان چئ سال هَت وه سالانَه وه / داؤرون داؤرّم دا وه هِجرانه وه

مَلِ کؤان بیم فِلَک ژیرِم کِرد / آزا بئ ژان بیم پیری چیرِم کِرد

توضیح : شاعر مصرع اول بیت دوم این شعر را تضمین کرده است .

اغراق

آن است که در وصف و ستایش یا ذم و نکوهش کسی یا چیزی افراط و زیاده روی کنند ، چندان که از حد عادت و معمول بگذرد .

نکته ۱ : اغراق هم در شعر و هم در نثر کاربرد دارد .

نکته ۲ : اغراق مناسب ترین آرایه برای تصویر کشیدن یک دنیای حماسی است .

نکته ۳ : زیبایی اغـراق در این است که غیـر ممکن را طـوری ادا می کنـد که ممکن و درست به نظر می رسد .

مثال 1 : اَر بین وه لَق لَق بِچین وه مولَق / شِکار خومین وه فَرموده حَق

مثال 2 : هَناسه سَردِم وَر کَمَرانه / دَرؤین وینه تؤین آسَنگَرانه

مثال 3 : دِنون طلاکَت یِه مثقال نیمه / بِنیمه گِراؤ خودا کَریمه

ایهام

ایهام در لغت به معنای درشک و گمان افکندن است اما در اصطلاح علم بدیع ، آوردن واژه ای است با حداقل دو معنی مناسب کلام یکی نزدیک به ذهن و دیگری دور از ذهن باشد و معمولاً مقصود شاعر معنی دور آن است و گاهی نیز هر دو معنی مورد نظر می باشد .

نکته ۱ : ایهام نوعی بازی با ذهن است به گونه ای که ذهن را بر سر دوراهی قرار می دهد .

نکته ۲ : انتخاب یکی از دو معنی ایهام در یک لحظه بر ذهن دشوار است و این امر باعث لذت بیشتر خواننده می شود .

نکته ۳ : شرط شناخت ایهام در آن است که خواننده معانی مختلف یک واژه را بداند .

مثال : لاؤانِ شیرین عَر فَرهاده وه / پِژاره مَجنون لِیلی یاده وه

توضیح : واژه « شیرین » دو معنی دارد : ۱- خوشمزه و گوارا ۲- نام معشوقه ی فرهاد

ایهام تناسب : به کار گیری واژه ای با حداقل دو معنی که یک معنی آن مورد نظر شاعر و پذیرفتنی است و معنی دیگر با کلمه یا کلماتی از بیت یا عبارت تناسب دارد .

نکته : ایهام تناسب مجموعه ای از ایهام و مراعات نظیر است .

مثال ۱ : چؤی شؤنَم گیریا وه وَلگ دارمَه وَه / خَم وه دِل کیشیا عَر کُول بارمَه وه

مثال ۲ : عَر مَل مِله کؤ مَل ملانه وه / مِن وَگَرد یارِم کَل کِلانه وه

مثال 3 : وِتِم خاصئ کین بؤم وه خولومِت / یَسَه پئسئ کین تُف اَر مِقومِت

مثال 4 : دَس ؤ دَسئنِک تلاو سیمه وه / کَت ژه گَردَنِم آزا بیمه وه

تمثیل

آن است که شاعر یا نویسنده به تناسب سخـن خـویش ، حکایـت ، داستـان یا نمونه و مثالی را ذکر می کند تا از این طریق ، مفاهیم و نظریات خود را به خواننده یا شنونده منتقل نماید و آنچه در این میان مهم است نتیجه ی تمثیل می باشد که می تواند سرمشقی برای موارد متفاوت باشد .

نکته : در این داستان ها و حکایات ( تمثیل ها ) هر یک از حیوانات یا اشیا و جمادات نماد و نشانه ی چیزی هستند .

مثال : رُوا دوم نِمَه چیا وه کوناوآ ، پؤیشه ماؤَستیه دوم وِژا

ارسال المثل

اگـر گـوینده در کلام خود ضرب المثلی را آگاهانه به کار گیـرد و یا کلام او بعداً ضـرب المثل شود ، می گوییم دارای آرایه ی ارسال المثل است .

مثال ۱ : عئ کاره نه کار آویاری زَله / شَل شیویآ نُم ؤ نه جا پِل پَله

اسلوب معادله

آن است که شاعر دو مصراع یک بیت را به گونه ای هنرمندانه بیان کند که در ظاهر هیچ گونه ارتباطی با یکدیگر ندارد اما وقتی به دو مصراع خوب دقت کنیم در می یابیم که مصراع دوم در حکم مصداقی برای مصراع اوّل است تا جایی که می توان جای دو مصراع را عوض کرد و میان آن ها علامت مساوی گذاشت و این ارتباط معنایی نیز بر پایه ی تشبیه استوار است .

مثال ۱ : کَمَر گِن گِن بؤین بؤین وه هماری / وَلای دوس مَچِم وه سَر سوآری

مثال 2 : کاویار بار کِردئ مِن تَنیا مَنِم / کَلکه خِراوِه بی وه مَسکَنِم

مثال 3 : ایمشاؤ دو شاؤَه دوس وه مال نیه / آو ژه روخونه بَرقِرار نیه

حسن تعلیل

آن است که شاعر یا نویسنده برای سخن خود دلیلی زیبا و شاعرانه می آورد به گونه ای که این دلیل ادبی قدرت قانع کردن مخاطب را دارد . و این علّت سازی مبتنی بر تشبیه است .

نکته : دلیلی که شاعر برای ادعای خود می آورد در حقیقت دلیلی واقعی و عقلانی نیست بلکه دلیلی است بر پایه ی ذوق و احساس شاعرانه .

مثال ۱ : هِئ ساؤزه ساؤزه ساؤزه مورموری / ساقِ سُریت پا گَردَن بِلوری

مثال ۲ : بِچمه وَلاتئ کَسِم نَشتاسئ / اِخکه دورُو بَم پِر تو کِراسئ

مثال 3 : خونِم نِمَری گوشتِ شِکارِم / زَحمَت بِکیشِم اَرا کی بارِم

مثال 4 : بو تا بِچیمِن وه ایلاخه وه / وه شاؤ نِشینی پا چِراخه وه

مثال 5 : دَروازه قولاد وَر نِمَگِرئ / دوسی مِن ؤ تؤ سَر نِمَگِرئ

لف و نشر

لف در لغت به معنی پیچیدن و نشربه معنی پراکندن است اما در اصطلاح ادب آوردن دو یا چند کلمه است در بخشی از کلام که توضیح آن ها در بخش دیگر آمده است .

نکته ۱ : کلماتی که در بخش اوّل می آیند ، « لف » و کلمـاتی کـه به عنـوان توضیـح در بخـش دوم می آیند ، « نشر » نام دارند .

نکته ۲ : هرگاه نظم و ترتیب بین کلمات « لف و نشر » رعایت شده باشد ، آن را « لف و نشر مرتب » گویند و در غیر این صورت « لف و نشر مشوش » خوانده می شود .

مثال ۱ : چِم تاگه تیرون هَتِم ژه تیرون / دَسَکَم پِر بی عیسه مال ویرون

مثال ۲ :نه مالِم نِزیک نه یارِم دؤیره / نه وَر یه شادِم نه دِلِم گیره

ب : بیان

بیان شاخه ای از آرایه های ادبی است و به واسطه ای آن شناخته می شود که یک معنی را چگونه به طریق مختلف می توان ادا کرد .

بیان شامل مباحث : تشبیه ، استعاره ، مجاز و کنایه .

تشبیه

یعنی مانند کردن چیزی به چیز دیگر که به جهت داشتن صفت یا صفاتی با هم مشترک باشند.

هر تشبیه دارای چهار رکن یا پایه است :

۱- مشبه : کلمه ای که آن را به کلمه ای دیگر تشبیه می کنیم .

۲- مشبه به : کلمه ای که کلمه ی دیگر به آن تشبیه می شود .

۳- ادات تشبیه : کلمات یا واژه هایی هستند که نشان دهنده ی پیوند شباهت می باشند و عبارتنداز : چؤی(چون) ، تَئر (مثل) ، تآؤر(مانند) و ... .

۴- وجه شبه : صفت یا ویژگی مشترک بیت مشبه و مشبه به می باشد . ( دلیل شباهت )

مثال : قُلئ وینه قُل رُوآ فَنبازه / روازِ دُمباز اِ هُوز الخازه

نکته : « مشبه » و « مشبه به » طرفین تشبیه نام دارند . که در تمام تشبیهات حضور دارند اما « ادات تشبیه » و « وجه شبه » می توانند در یک تشبیه حذف شوند. که در این صورت تشبیه با داشتن دو رکن « مشبه » و « مشبه به » بر قرار است .

مثال1 : عئ دَس چؤی چُوته

مثال2 : چَمِت چؤی چَم مئ مَمینیانه وه/ سَئمِت چؤی سَئم سئ سَئم سیانه وه

مثال 3 : دَمَکَت وینه هَزارانه وه / وَه داخ دؤیریَکَت له زارانه وه

مثال 4 : واتِم سَمَن گُل دَم حُقِه نآوات / بِلَم پیا بُو چَپئ گول وه لات

نکته : در تشبیـه وقتی که « وجـه شبه » و « ادات تشبیه » حـذف شود ، به آن « تشبیه بلیغ » می گویند . ( تشبیه بلیغ زیباترین و رساترین تشبیه است . )

مثال 1 : چَم کاؤگَسئ .

مثال 2 : دَس چُوَسی .

مثال 3 : شاؤ رُوژَسئ.

مثال 4 : قَوَه گورگَسئ

مثال 5 : خونِم گوجِره کَلِنگ رَوایه / قاوِ مِل بِلِنگ یَخه تِلایه

مثال 6 : رَنَگکِه زَردِم وینه زَعفَران / باوَر ویم نَکَن خَلق کافَران

نکته ۱ : در تشبیه همیشه وجود وجه شبه در « مشبه به » قویتر و بارز تر است که ما « مشبه » را در داشتن وجه شبه به آن تشبیه می کنیم .

نکته ۲ : هر چه ارکان تشبیه کمتر باشد تشبیه ادبی تر است . ( البته داشتن مشبه و مشبه به الزامی است )

نکته ۳ : هرگاه در تشبیه بلیغ ، یکی از طرفین تشبیه ( مشبه یا مشبه به ) به دیگری اضافه ( مضاف الیه) شود . به آن « اضافه ی تشبیهی » یا « تشبیه بلیغ اضافی » می گویند . در غیر این صورت ، تشبیه بلیغ اضافی است .

مثال : وِه سُؤِه سالاون سال سُوارِمه / چَمِم وَر چَمَر چال چُوارِمه

ترکیباتی مثل : دارگه هومالی ، تؤین رَحمَت ، مال دونیا ، شُئطون گیون و … اضافه ی تشبیهی محسوب می شوند .

مثال 1 : فِدای بالات بام چوی تؤیل تَمیاینه / چؤی گیا وِهار تازه دَمیاینه

مثال 2 : بِرج شانِشین حَرَم سَرای دُوس / گِرگِر مَسِزیا چؤی شؤله فانوس 

مثال 3 : مِل چؤ بِطِری سینه چؤی پاکَت / شؤله هور داسئ اَر سَر جایَکَت

انواع تشبیه

۱- تشبیه مفرد : تشبیهی که هر یک از « مشبه » یا « مشبه به » آن ، یک ، چیز است و « وجه شبه» آن از همان یک چیز گرفته می شود . ( شباهت آن ها فقط در یک چیز است )

مثال : ساره چارِمه وِه سالانه وه

یادآوری : تمامی مثالهایی که تاکنون برای شما ذکر کردیم ، از همین نوع تشبیه می باشند .

۲- تشبیه مرکب : آن است که هریک از « مشبه » یا « مشبه به » دو یا چند چیز هستند و وجه شبه نیز از دو یا چند چیز گرفته می شود .

مثال : چَه وه تِکه پِر نِماو دَم وه قِسه

نکته : در تشبیه مرکب در حقیقت یک شکل کلی به شکل کلی دیگر همانند می شود .

نویسنده : علی ایتیوندی
نوع مطلب : زبان وادبیات لکی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 20 تیر 1394 07:04 ب.ظ
با پرداخت 2000 تومان در ماه میتوانید فیلم و سریال های جدید و به روز را دانلود کنید با سرعت بالا و با قابلیت دانلود شبانه فقط 2000 تومان در ماه یعنی با 2000 تومان به مدت یکماه دانلود کن حال کن...

www.tree.vistablog.ir
شنبه 20 تیر 1394 07:04 ب.ظ
با پرداخت 2000 تومان در ماه میتوانید فیلم و سریال های جدید و به روز را دانلود کنید با سرعت بالا و با قابلیت دانلود شبانه فقط 2000 تومان در ماه یعنی با 2000 تومان به مدت یکماه دانلود کن حال کن...

www.tree.vistablog.ir
شنبه 20 تیر 1394 04:49 ب.ظ
عزیزم تا حالا یه لیست جالب از متنوع ترین وبلاگ ها رو داشتی؟ می خوای ببینی؟ کافیه بهم سر بزنی
شنبه 20 تیر 1394 04:03 ب.ظ
دوست خوبم خیلی دوست دارم با هم همکاری داشته باشیم وبلاگت خیلی دوست دارم خوشحال می شم به وبلاگ من هم سر بزنی مطمدن باش ضرر نمی کنی
عصیان لکستانیچشم عزیزم
شنبه 20 تیر 1394 03:29 ب.ظ

ناشنوا باش وقتی همه از محال بودن آرزوهایت سخن می گویند

سلام
پیش من هم بیاین خوشحال میشم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


پیوندهای روزانه
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :