عصیان لکستانی پنجشنبه 1 مرداد 1394 10:38 ب.ظ نظرات ()


پیش
شعر لکی

ژیانم شوینه, ژ یانم شوینه 

مورم بکرن ئه را ای ژینه

لکی شییرینه خاسون چرینه 

وه کورا هاتی وه کورا چینه؟ 

زونت گوه ریا , کراست دریا 

وه ای دو چیه تاریخت بریا

ته ریقمو شووریا , بن چه کمو توریا 

وه ای قسه سه درینمو شوریا 

زون شییرینه خاسون چرینه 

وه کورا هاتی وه کورا چینه؟

هه لارکیمونه ئی خاک پاکه 

نیشتینه ر سارکی نه شکنی شاخه 

کوره مه ر که مه ئی زونه ساقه 

ولات وژمو هه ر ئران  چاکه 

وژم لکم وه نوم لکستان 

یوشه به شیکه ژه خاک ئران 

یه لامو لرستان یه لامون سیستان 

کوردستان برامه چوو پشتمو آذربایجان 

هه ر وه لکستان آ؛ذربایجان کردستان

لرستان سیستان 

وه یه ک ئاباد کیم ولات ئران

گه رد یه ک بژیم ژیاین هه ر یه سه 

هه ر که س جیا بی ته نیا و بی که سه 

ئی زوون شیرینه ژه وییرت نه چو 

بزان ئه کو هات وه کورا مه چوو