تبلیغات
نشریه استان لکستان - بومیان دره مهرگان کدک(مردان دره خورشید)لکستان از کهن تا امروز
 
نشریه استان لکستان
استان لکستان
درباره وبلاگ


اقوام لک زبان
معرفی قوم لر به عنوان بزرگترین قوم لک زبان
قوم لر یکی از اقوام لک زبانی است که در زاگرس زندگی میکنند
که از قواعد ودستور زبان لکی استفاده میکنند
در کتاب جامعه شناسی کنگره آمریکا لر بزرگترین قوم لک زبان معرفی شده که به دو گویش بهداروندی(بختیاری)و اندیمشکی تکلم میکنند زبان لکی دارای گویش های متفاوتی است که هم مانند هر زبان دیگری دارای گویش های متفاوتی است در زبان آلمانی گویش هانفری ومونیخی که از دستور زبان و قواعد زبان المانی استفاده میکنند اما هیچ گاه گویش هم را متوجه نمی شوند این از ساختار های زبانی است که با داشتن قواعد ودستور زبان یکسان گویش ها متفاوت باشند دلیل آن لهجه و واژگان هر گویش است زبان لکی دارای١٢گویش در سراسر جهان است که از ساختار ودستور زبان لکی استفاده میکنند زبان لکی از زبان های در جهخان است که دارای کد استاندارد زبانی از سوی نهاد زبان شناسی سازمان ملل است از تقسیمات زبانی این است که براساس دستور زبان وقواعد وگرامری حدود یک زبان مشخص میگردد

مدیر وبلاگ : عصیان لکستانی
مطالب اخیر
نویسندگان

بومیان دره مهرگان کدک(مردان دره خورشید)لکستان از کهن تا امروز

بومیان دره مهرگان کدک(مردان دره خورشید)
دره باستانی سیمره لکستان که از دیر باز به مهرگان کدک زبان زد بوده است مکانی که گویایی همان ایران ویژن مقدس است سرزمینی که تاریخ مردان وزنان مقدسی را نشان میدهد که با استفاده از ماده الهی واندیشه ژرفناک روح خدایی بهترین بهشت خدا را در روی زمین بنا نهادند این مردان وزنان خلاق با روح خدایی در همه جای زمین سکنا گزیدند زمانی که در سرزمین به سوی خورشید همان هورآمان حرکت کردند به سبب باوری که از سرزمین مولودی خود داشتن وآگاهیی که از روح خدایی در آنان سبب شده بود دست به ابداعاتی زدند که در روح خدایی انها سرشته بود 
این آگاهیی روح خدایی در انها تکاپویی به سوی ساخت وسازهایی برای راحتی نوع خویشتن شد دانست از سنگ خانه ساخت واز دل سنگ آهن(آسن)را با اتشی ایزدی جداا ساخت انها که از اگاهی خرد الهی بهره واستفاده میکردند با نبوغی الهی که از ماده الهی در خویشتن به ساخت اهرامی پرداخت که بتوانند انرژی کوه زایی را به خدمت افریدگان گمارند همان طور که انرژی وخرد الهی را به خدمت گرفتند و در مسیر ایزد پاک واراده اش که مبنی بر خیرخواهی بود تمدنی شکل گرفت که انسان کنونی یارای قیاسش با دنیای کنونی نیست به چنان شکوهی رسیدند که به عصر طلایی میگفتند علم کنونی که یکی از چند شاخه علم ان دوران است که حتی به بلوغ ان دوران نیز نرسیده است مردان وزنانی که خود را جدا از خرد الهی نمیدیدند ،دیدند که چیزی نیست که نشود با خرد ایزدی بدست اورد خواه بنا یا اراده داشتنش خوشبختی 
امپراطوری شکل گرفت شهرها بنا شد نام اپراطوری که 200هزار سال از نابودیش میگذرد آی گور نهاده شد امپراطوری که شاه یا امپراطوری نداشت بلکه اصل رهبری بود که در میان مردم زندگی میکرد ودلیل احترام مردم به سبب عشق وعلاقه مردم بود روزگار اینچنین گذشت مردم که با ماده الهی هر چه را ارداه میکردند خلق میکردند تا اینکه روز به روز با ایجاد عدم همگونی در رشد و فکر که در زمینه روحانی وماده الهی بود شکافی عمیق رخ داد مردانی پدیدار شدند که اراده شومی بر سرزمین اریایی داشتند پیداشدند این مردان با ایجاد تمرکز قدرت حس برتری بر دیگران وحس حقارت در دیگران نوعی اندیشه شوم شاه را ایجاد وحکومت خرد و اندیشه خدایی را منزوی ساختند ابتدا با ظاهری دلسوز شروع به نابودی اگاهی روح خدایی کردند ودیگر مردم از اندیشه انسان همان ذهن است دور شد سال ها بعد از شاه اول همه جا شروع به دیدن اینکه نقصان وکم بود نمایان می شودو عمرها واینکه مردمان قبل از سلسه شاهی بر این باور بودند که انسان جاویدان وبی مرگ است هیچگاه مرگ را تجربه نمی کردند اما با ظهور این مردان اهریمنی الغا مرگ وتهی وشر بر مردمان شد ومرگ نمایان فقر گسترده وحقیقت یافت 
عیسی بن مریم در این باره اینگونه فرمودند که براستی بر مرگ پیروز شدم وفرمود
ای کم ایمانان چرا هراسناکید با ایمان همه چیز ممکن می شود این دیدگاه پیامبر الهی که ریشه در فکر مردم اریایی مردمان مهرگان کدک بوده
که از روح خدایی باخبر بودند نشات میگرد پیامبر اسلام فرموده که ای مردم ما برای ابدیت خلق شده ایم نه مرگ
همان گونه نام خدا زندگی یا حی است نه مرگ پس زات زندگی بخش مرگ نمی دهد واین همان الغایی بود که ابلیس برما کرد همان الغای شر مردم دره مهرگان بر این باوربودند که ادمی با رشد وشکوفایی به مرحله ای میرسد که جسم خود را با افزایش ارتعاش با خود به عوالم نادیدنی خواهد برد تا جایی که جسمش از دیگان انسان فانی نگر محو میشود 
هدف از بیان فلسفه زندگی اقوام لک که کنون در دینشان(یارسان)هویداست از اجدادشان به ارث رسیده است زمانی که شاهان که نشان اهریمن بودند بر ذهن مردم راه یافت که انسان دیگر نمی تواند ساده زندگی کند (منظور از سادگی فقر وتهی دستی نیست بلکه سادگی یعنی بی مشکل وازاد وهم راستای اراده الهی)سال بعد ازدومین شاه ، تهیدستی به حدی رسید که شاه مجبور به گرفتن مالیات شد عده ای از مردم به انزوا روی آوردند وبه مردم خطابه میکردن باید به زندگی اریاییی خود یعنی زندگی در روح خردالهی برگردیم تا با زندگی ساده به گنج های پنهان واشکار دست یابیم اما دیگر روح خدایی در مردم به فراموشی سپرده شد وقانون اضداد جای قانون پاک الهی یکی برای همه وهمه برای یکی را گرفته بود دیگر ادمی به این باور رسید که با دیوار مرگ ومعلول ها به سر ببرد روزی این مردمان با پایه گذاری امپراطوری الهی آی گور که از چین تا دریای اتلانتیس بود به ثروتی دست یافته بودند که زین اسبان ولباس خود از تاروپودی از ابریشم وطلا بود اکنون به نکبتی رسیده اند که برای رسیدن یا گرفتن اندک مزدی جان خود را فرسایش دهند دیگر مردمان از یاد برده بودند که از شیره الهی که در بدن دارند باید حفاظت کنند تا برای همیشه جوان بود را فراموش کردند (این شیره وظیفه دارد سلول های پیر را باسلول های جوان عوض کند)در نتیجه بدنشان با گذشت چند دهه پیرو زوال یافت واینگونه پنداشتند که این یک امر اجتناب ناپذیر است در حالی که از میان انها که گروی منزوی شدند هیچگاه پیر یا مرگ به سراغشان نیامد مردم پنداشتن که این گروه خدایان ووافسانه ای پیشینیان هستند سخن رو کوتاه میکنم قصدم از بیان فلسفه شکل گیری امپراطوری ای گور این بود که این روزگار دوباره باز خواهد گشت وادمی دوباره از خواب غفلت بیدار شده وجوانی ابدی خود را با استفاده از روح الهی که در نزد همه هست بازخواهند یافت 
ما زندگی بزرگان پیشدادی خود را فراموش کردیم که احتمالا در فاصل 45هزار سال بعد از نابودی ای گور بزرگ شکل گرفت که کسانی چون جمشید وهوشنگ بیش از10هزار سال برای مردم مایه هدایت بودند ود 6هزار سال پیش کمی نزدیک تر خانواده نو که زمانی نوح2هزار سال داشت داعا کرد خدایا من وپدر ومادرم وخانواده ام را نجات بخش که خود گویایی زندگی ابدی وجوانی ابدی برای انسان هاست که با قبول اضداد وعدم استفاده از روح الهی به فراموشی سپرده شده است کافیست روح الهی در خود را بشناسیم وان را به بیرون هدایت کنیم وخواهید دید که ما مرکز یک انژی هستیم وبه اصل الهی اجازه میدهیم که خود را تحقق وتعبیر ببخشد که همان حد کمال است در آن هنگامه است خواهید گفت(چنانچه شخصی تشنه است،کافی است داخل شود،وبا جرعه های بزرگ از آبهای حیات وهستی پاک واصیل بنوشد، کسانی که از این آبها بنوشند هرگز تشنه نخواهند شد)
قدرتی که شما به این شکل از آن استفاده میکنید همان خدا است اینگونه بود که در روایتی 
تبتی نوشته شده در امپراطوری ای گور های اریایی مورچه ها خاک های طلا را برای استفاده بشر بر روی زمین کوه میکردند
اینگونه خواهد شد که بشر همان کار را که خدا انجام میدهد انجام رساند ودلیل پیشرف ان امپراطوری استفاده از روح الهی بود که مختصر توضیح دادم کافی است (کتاب معبد سکوت )را دانلود کنید و بخوانید و تازه متولد شوید
لازم است انسان در برابر اینم قدرت بزرگ سر تعظیم فرود آورد همان گونه نیاکان اریایی مان انجام دادند تواضع واقعی با حالتی فروتن به جلو پیش می آید وبه قدرتیوابسته است که آن را به کار می اندازد 
هرگاه با ذات حق وصل شویم هیچگاه نمیمیریم خداوند در قرآن فرموده در هنگامه قیامت همگی میمیرید ومدهوش میشوید مگر کسانی که خدا بخواهد
این ایه نشان میدهدباور به روح الهی در وجودمان به ما زندگی ابدی میدهد چون این حیات ازان خداست واین آگاهی ازان خداست هنگامه محشر از ما جدا نخواهدشد هنگامی که انسان در هماهنگی آگاهانه ای با خدا، دست به کار می شود ، دیگر هیچ مرز ومحدودیتی وجود ندارد ونخواهد داشت شما از حق الهی خویش برای انجام وافریدن کارها وخلق اشیا اطلاع وآگاهی دارید اجدا ما لک ها میگفتند (خدارا ببینید) که این به آن معنا است که خدا را در اوج افتخار وشکوهش ببینید که در تک تک شما است واز وجود تک تک شما ساطع می شود هنگامی که خدارا مبینید ،وهیچ چیز مگر ذات پاک الهی را مشاهده خواهید کرد
امام علی فرمودند :در هرچیز نگریستم قبل وهمراه وبعد از آن خدا رامشاهده کردم
این گوشه ای از آرمان امپراطوری نیاکان ما لک های آریایی بود که با استفاده از روح الهی درخود بدون هیچ زحمتی کاخ های رفیع در جهان ساختند وبه درجات رفیع روحانیت بی مرگ وجوانیت ابدی دست یافتند این تنشان دهنده این است که ما باید بار دیگر به روح الهی در خویشت بازگردیم 000

اما از ان مردمان که ذهن الهی و ارداه الهی داشتند که با استفاده از قدرت روح الهی به ساخت معابد کرده بودند نشانه های بر جا مانده که هیچ تمدنی در حال حاضر قادر به ساخت مانندشان نیست اهرمی در چین اهرامی در بوسنی اهرامی در امریکا اهرامی در افریقا اما تمدن امریکا وغرب وتمدن شرق که به اصل ماجا پی برده اند امده اند با ایجاد توهم فضانوردان باستانی این فکر را در بشر الغا کند انسان همینی است که برایشان توصیف میشود که در چنگ اوهام مرگ وشر اسیر است وقادر به بازگشت به عصر طلل نیت وباید برده اوهام بمانند . حدود 100 هرم باستانی در استان شاآنشی Shaanxi، شهرستان شیان Xi'an ، مرکز کشور چین قرار دارد. شاآنشی یا کنجانفو (به چینی: 陝西)، (به پینیین: Shaanxi) یکی از استان‌ های کشور چین است. این استان در مرکز این کشور قرار گرفته ‌است، و مرکز آن شهر شیان است. جمعیت آن بالغ بر چهل میلیون نفر است.
این اهرام نشان دهنده ورود تمدن از ایران و چین استان ایران ویژن ، به کشور چین کنونی می باشد، در این اهرام آثار فراوانی وجود دارد، که بوضوح نشان دهنده غیر چینی بودن آنهاست. منجمله وجود مومیایی هایی با قیافه مردم ایران یا آریایی.
دولت چین در 60 سال گذشته سعی در مخفی نگه داشتن یا استتار و از بین بردن این اهرام داشته است، منجمله در آنها جنگل کاری کرده، و به کشاورزان گفته است، در آنها کشاورزی کنند، و یا سنگها و اشیای آنها را بغارت ببرند.
وظیفه جوانان محقق متخصص ایران است، که درباره آنها تحقیق کنند و بگویند و بنویسند، و در این میان اغفال ترفند های مختلف، منجمله حقه های غربی برای اینکه آنها را اروپایی بدانند نشوند.
افسانه ای در چین اینگونه رازی را افشا میکند مومیایی های تاریم مجموعه ای از 500 مومیایی است، که در Tarim Basin، Xinjiang امروزی در چین کشف شده است0 دولت چین آنها را مخفی نگهداشته و پنهان کرده است، زیرا بسیاری از این مومیایی قیافه غیر چینی، و کاملاً ایرانی دارند. اروپائیان در ترفند هایشان می گویند، که آنها اروپایی بودند، ول هیچ توضیح علمی تاریخی برای این گفته ندارند.
راز مهم: اروپائی هایی که توانسته اند مردم محلی اطراف اهرام را ببیند، گفته اند، این مردم اهرام را متعلق به خدای خورشید، و مومیایی های سفید ایرانی را فرزندان دره خورشید یا( همان دره مهرگان سیمره لکستان ) می گویند، که در ذهن و از خاطرات و تعریف های گذشته های خود دارند.
در چین سنگ هایی کشف شده که به دیسک های دروپا معروف اند این اشکال که با دقتی شگفت تراشیده شده اند که از امپراطوی مقدس ای گور نشالت گرفته 
سنگ های دروپا آثار بازماندتمدن کهن ای گور می باشد، فقط خارجیها نمی خواهند بگویند، که اینها از تمدن های ایرانی بوده اند، و مجبور به خیال پردازی فرا زمینی هستند. منجمله در پرت و پلاهایشان می گویند، برخورد سفیه با زمین، حتی درک نمی کنند، سفینه ای که به زمین برخورد کند، دارای تکنولوژی خیلی پیشرفته است، نه چند عدد سنگ عهد عتیق.
چرا کسی از خود نمی پرسد هدف شرق وغرب وجدیدا اعراب نمیخواهند تمدن اریایی نمایان شود تمدنی که بر پایه وحدت روحانی واستفاده از روح الهی به چنان ارمانی رسیدند که نه مرگ نه اضداد هیچ چیز در ذهنشان جایی نداشت شاید اینان برای اینکه برای خود اتز این میترسند که بشر به این اگاهی برسد که اضدادی وجود ندارد به کمال روح الهی دست یابند از ان رو دیگی برتری کاذبی که برای خود به دست اورده اند محو شود اما ارداه الهی بر این است که ادمی به بیداری روح الهی درخویش دست یابد وبه همان سخن عیسی ناصری که(همانا بر مرگ پیروز شدم)برسند با این آگاهی به دیدار ارواح مطهر برسند وعصر کریستال را به ظهور برسانند 
واینک ادامه دارد 
نویسنده :5730م0آزادبخت
نوع مطلب : اساطیر اقوام لک زبان، زبان وادبیات لکی، تاریخ مردم شناسی اقوام لک زبان، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 14 مرداد 1395 04:34 ب.ظ
خسته نباشید
عالی بود و اگه مطالب دیگری دارید اضافه کنید که دوستان استفاده کنند و ای کاش روزی برسه که هیچ لکی خود را کرد یا لر نخواند
یکشنبه 26 اردیبهشت 1395 05:37 ب.ظ
درود برشما لک های اریایی اصیل
یکشنبه 26 اردیبهشت 1395 05:36 ب.ظ
درود برشما لک های اریایی اصیل
عصیان لکستانی درود بر شما
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


پیوندهای روزانه
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :