عصیان لکستانی پنجشنبه 31 تیر 1395 05:30 ب.ظ واته ()

سندی در ارگ کریم خانی شیراز که نشان از لک بودن هویت کریم خان زند و نیاکانش دارد