عصیان لکستانی دوشنبه 19 خرداد 1393 12:55 ب.ظ نظرات ()
در ذیل اشعار مربوط به جمع آوری قشون درمیان ایلات توسط داودخان کلهر در جنگ باغشاه را ،كه به زبان لكی است می آوریم این اشعار از کتاب ایل کلهر در دوره مشروطیت آورده شده است

«حكــمی نویسا والی(پیشكوه) بحر و بَر نازارِعزیز له چاو عزیز تر
اردو كـــشی كن لشكر بین جم تا و شیخ عزل بی زیاد وكم 
شــش هزار نفر تفنگچی سوار چیونه پور وید كید وسپادار 
حكـــمی نویسا نظر علی خان پور بختیار پشتكوه لكستان
ضرب شش روزه له قلعه گیلان تمام حاضـــــر بون جمع دلـیران
ی طرف نیوسا شیرخان صمصام(سنجابی) فتاح بیگ جاف شیر خوش كلام
كرند وگوران هر دوكن ابـــلاغ مردان جنگی درون پر لــــه داغ
با ورین نـــصف اردو شش هزار مردان جنگی تفنگچی ســــــوار
لو دما نیوســــا خانـــان ایوان سراو و سرتنگ پیدان بود عیان
مردان ایوان كــــــلی سـراســر بیداغ بكیشــــون یك هزار نفر
حكــمی نیویسا توشمال صی عباس طایــــفه قولیوند مردان نامخاص
مردان جنــــگی تفنگچی ســوار تمام داخل بــــون و اردو هزار
حكمی نویسا خانان خمــــــان اخوی صفر مرد روی میدان
تفنگچی سوار منشی یكــــسر فردا حاضر بون و اردو لشكر
ابلاغ كن تمام طایفه اربه خور شیران جنگی مردان ،دلاوَر
لو دم ابلاغ دن طایفه منصور عزیز یوز باشی له دعوا مشهور
محمود وقاسم كمر شاوازخان كله پا ،قوچمی سالار سالاران
سالار سلطان منصور لشكر مرد كله جوب تماماً یكســــر
حكمی نویسا پی تنگ شوان قلعه زویری پیدان بو عیان
تهیه وتدارك بوینـــو وكام اردو جـــم بكن سواره نظام
حكمی نویسا شـیران كرگا سالار سالاران مشهور له دعوا
سواره ویــتان تمام كن خور بیون و پیش جنگ وجلو لشكر
گرگیـــن وقادر كریم وقباد بگزاده گیلان كُل بان وامداد
نامدار فتا بگ له دعوا مشهور ویش تدارك كی پری شر وشور
سواره گیلان تماماً یكـــــسر فردا حاضر بون واردو لشكر
طایفه پیرگه ناصــــــر احمد مایخان وصفر شیران ســـرحد
طیپ شیرزادی عظیم وجوهر عزیز آقا خان داوی دلاور
سواره ویتان تمام بدن سان تمام حاضر بون واردو گیلان
اعلان دا تمام وگیشت سرداران كدخدا علیمحمد(ریوتوند)مرد روی 
میدانعزیز و امین چیون شیران نر علی رضا ونی یك له یك برتر
لــو دما فرما قوچی كن خور ضیــــغم ضیغمان له بی خور
فرما ودبـــــیر دانای امیدی بنویس وشیران تخمه رشیدی
مای بگ ومنصور وینه تهمتن هر دو سپادار بكیشون قوشن
قباد، خانه بگ ،حمه رشیدپور دوریش دبیرِ له عالم مشهور
پور میر آخور مصطفی زرگوش له دشمن بی باك له میدان خروش
سواره زرگوش گیشت بكن خور وید له سر سان بید وینه شیر نر
فرما شاطری پریم كن خور پی ایل راون صارم لشكر
نویسا صارم له مرگ بی خور آماده ویت كید چیون شیران نر 
صارم عشایر ویت بكر حاضر امروز بخروشه جیور وینه نادر
حیدر خان ذوله سیف لشكرن اطلاع دن وپی ایو بی خورن
هواس غلام ایل بیگی جمیر پور نقدعلی مرد با شمشیر
سواره ذوله جمیر كن خور طایفه تركاش جمع بكن لشكر
فرما یك نامه اب طلا خط چنی خانمحمد فتح سلطنت
ایل همه وند له پا تا و سر مردان جنگی شیر دلاور
چیون روز عاشور،صارای كربلا گیلان هات و تنگ له سرمه سپا
چیون دریای جیحون پر بی له لشكر سی پـــــــنج هزار مرد دلاور
بوینه تگرگ واده نوبهـــــار شیرا سرحد نداشتن قـــــــرار
جوق جوق وطیپ طیپ آما وگیلان گیلان مــــوج مدا له نره شیران
طیپی كاظم خانی شـــــیران پر فن له روز دعوا وینــــــه تهمتن
طیپی هارون آبادصاحب عقل وهوش له عرصه میدان دایم هان له جوش
طیپی له ایوان خانــــــان كبیر شیران نــــــیكو مردان دلیر
طیپی كله جوب مردان پر پوش له عرصه میدان آمان نخروش
طیپی له گرگی طیپی كمر زرد طیپی له شوان شیران نبرد
طیپ زنگنه ایل هرســـــــــــم صاحب تفنگچی شیران ارقم» 
--------------------------
----------------------------