تولمیت چرمی سووئار ژه بگه دای بسین ژه بگه دای بسین(ای سوار بر ارابه سفید ازخداوند داد مارا بستان)

چرمی سورا مینگانکم
وه ایی هئوره مزانم مای
چمه ریتم چمه ریتم
مینگانکم شاله رو بی هوز هومالانه
فرشه لکستان مه ده روشی وه آسو
بو اوییرت ماوه پتم
باساک تولمیت باساک تولمیتت
نه که بچین دییا ناین
هاوییرت وتت ئیواره نهاتی گئلم ئاوردیه سا
هاوار باساک تولمیتت باسک تولمیتت
وه چینت نازار لکستان شاله رو کریا وه دس بئ بری بیجامال
بگه دای بسین بگه دای بسین
ایمه تونم دای وه دس بگه مخاران
تو ایمت دای وه دس کی
تون گیانت سینیا ایمه شاله رو کریا