نخستین کشور لک زبان زبشلی

در اواخر هزاره سوم پیش از میلاد مسیح وپیش از به قدرت رسیدن طایفه گاندیش کشور زبشلی با مرکزیت سیماش حکومتی مستقل شکل گرفتدر آن زمان عیلام یا همان هل تم تی که فرم لکی آنست (هل تم تی به معنای خورشید فروزان)در تصرف سومر(سوم آور)قرار داشت که مردمان کشور زبشلی با حمله به سومریان عیلام سرزمین خدایان خود را آزاد ساختند این مردمان دلیر توانستند سلسله سومر(سو آور)را منقرض کنند
منبع:ایرج کاظمی=(دلفان در گذر تارخ)انتشار سا1380،صفحه37